Virtual ODT

Cross Borders

שוברים את גבולות ה-Zoom ויוצאים למסע וירטואלי ברחבי העולם

מוכנים לאתגר הבא שלכם כצוות?

המשימה שלכם היא חשאית. עליכם לצאת למסע ולפתור חידות הלקוחות מעולמות ארגוני הביון על מנת לפתור את החידה ולפצח את הקוד.

המיקודים בהתנסות:

  • יצירת תמונת מצב משותפת
  • שיתוף בידע ותקשורת
  • יוזמה פרואקטיבית של שיתופי פעולה רוחביים
  • ניהול רמת המוטיבציה בצוותים השונים
  • הפקת לקחים ולמידה תו”כ תנועה

התוצרים המרכזיים מתוך ההתנסות :