Teaming

קפיצת המדרגה בדרך להיות צוות במיטבו

מנהלים בעידן הנוכחי מתמודדים עם מורכבות רבה הן במשימות המוטלות עליהם, והן בסביבת העבודה. צוותים מוקמים ומתפרקים מהר, הצוותים מורכבים ממומחי תוכן שונים ואנשי מקצוע, המנהל הוא כבר לא בהכרח בעל הידע והמומחיות הגדולים ביותר, וההיררכיה, הגבולות והמטריצות הולכות ונעשות מסובכות. עם זאת, הדרישה לתוצאות מהירות רק עולה ,ולכן היכולת למנף את הפוטנציאל הצוותי נעשית קריטית.

ניהול הצוות הפך למשימה המרכזית של מרבית המנהלים, רובם יודעים איך לעבוד מול כל עובד באופן יחידני, אבל גיבוש צוות מצוין בעל ביצועים איכותיים תוך יצירת סינרגיה ו-Collaboration היא אומנות שאינה מובנית מאליה.

כדי לבנות – High Performing Team מנהלים נדרשים לנהל “צוותיות” – Teaming

הסדנה מציעה פרקטיקה ניהולית המאפשרת למנהל להוביל את הצוות למימוש הפוטנציאל הגלום בו, תוך יצירת סינרגיה גבוהה מצד אחד, ומיצוי הפוטנציאל האישי והדגשת הערך האישי של כל אחד מחברי הצוות. פיתוח הצוותיות מקנה לצוות ולמנהל חוסן לאורך זמן, יכולת להתמודד עם שינויים, איומים, וניצול אפקטיבי של הזדמנויות.

במהלך הסדנה יכירו המנהלים את התיאוריה, ילמדו ויתרגלו כלים ומיומנויות הרלוונטיים לכל אחד מעמודי היסוד, יבחנו את הצוותים שלהם ויעסקו בדילמות משותפות.

רעיון ה Teaming מבוסס על שלושה עמודי יסוד:

פירוט התכנים:

כלים ל-Teaming: